วิธีใช้งาน

การใช้งานสบายดี Calling Card

  • โทรมายังเบอร์ 02-101-6000 (Access Number) เข้าระบบตอบรับอัตโนมัติ
  • กด 2 
  • กด เลขหมายปลายทางที่ต้องการแล้วตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม(#) เช่น โทรไปประเทศสิงคโปร์ +65 123456789 ให้กด 65123456789#

หมายเหตุ เพื่อความสะดวกในการโทรโดยไม่ต้องกด PIN ควรลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านจะใช้โทรมายัง Access Number เพียงครั้งเดียวก่อนใช้บริการ